برنامه آموزشگاه

نویسنده : موسسه 1396/12/15


برنامه آموزشگاه میثاق,آموزشگاه,آموزشگاه فنی و حرفه ای,آموزشگاه فنی و حرفه ای کاشان

شیفت برگزاری دوره های  94

ایام هفته

صبح (13-8)

عصر (21-16)

شنبه

خواهران

خواهران

1 شنبه

خواهران

برادران

2 شنبه

خواهران

خواهران

3 شنبه

خواهران

برادران

4 شنبه

خواهران

خواهران

5 شنبه

خواهران

برادران

جمعه

-

-

برچسب ها: برنامه آموزشگاه میثاق آموزشگاه آموزشگاه فنی و حرفه ای آموزشگاه فنی و حرفه ای کاشان

دیدگاه خود را ارسال نمایید